Realizari SIPR 5

pagina in constructie


    
Anii 1990-2000 au fost  tumultuoşi pentru mişcarea sindicala  din învăţământ iar SIPR-5 a fost prezent ca forta de presiune  la toate marile evenimete: negocieri, greve, mitinguri, pichetări si marşuri.
După anul 2000, organizaţia noastră şi-a  diversificat activitatea , o importanţă deosebită acordând acţionării în instanţă  în vederea obţinerii unor drepturi salariale nerespectate sau eronat calculate.
Astfel s-au obţinut sentinţe favorabile, definitive si irevocabile privind plata următoarelor drepturi:
- diferenţe salariale pentru perioada 2001-2004, rezultate din neaplicarea corectă a Legii 128/1997 - Statutul personalului didactic;
-   reducerea normei didactice pentru educatoarele, invatatorii si institutorii cu o vechime in învăţământ de peste 25 de ani;
- plata drepurilor salariale neacordate membrilor de sindicat încadrati pe postul de bibliotecar, reprezentând sporul pentru condiţii  periculoase sau vătămătoare de 15 % din salariul de bază;
- plata diferenţelor salariale pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 30 de ani, rezultate ca urmare a neacordării tranşelor suplimentare de vechime;
- plata diferentelor salariale pentru personalul didactic si didactic auxiliar ca urmare a neaplicării Legii 221/2008;
- plata diferentei  dintre 100 euro si 130 lei cuveniti cadrelor didactice pentru anul 2009 ;

Formarea profesională este unul din obietivele importante ale SIPR-5, impunerea unui standard de calitate atât pentru lideri cât si pentru membrii de sindicat, motiveaza organizaţia noastră în intrarea pe piaţa furnizorilor de servicii educaţionale ,prin iniţierea si participarea la proiecte pentru atragerea de fonduri europene, venind astfel în sprijinul formării iniţiale si continue a tuturor categoriilor de personal angajat.
Până în prezent, SIPR-5 a organizat din fonduri proprii sau din sponsorizări  programe si cursuri de formare, după cum urmează:
-    patru module de perfecţionare şi profesionalizare a liderilor,desfaşurate în perioada 2002-2004 având ca teme: modul de calcul al salariilor, pensionarea personalului din învăţământ, prelucrarea Codului muncii, timpul de muncă şi timpul de odihnă, contractele colective de muncă şi contractual individual de muncă, tehnica negocierilor, formarea profesională a personalului angajat;
- curs de perfectionare cu tema:”Codul muncii si salarizarea personalului din învăţământul preuniversitar”, pentru secretarele şi contabilele din unităţile de învăţământ afiliate;
-  modulul “Managementul proiectelor” din cadrul cursului de formare “MANAGER XX“ organizat de Academia de Studii Economice -Departamentul de pregătire a personalului didactic,la care au participat  toţi directorii din unităţile de învăţământ afiliate;
-   program de formare  cu tema “Revendicări şi negocieri locale” organizat în colaborare cu FSLI, pentru membrii  Colegiului Liderilor-martie 2008;
-    program de formare a formatorilor, organizat împreună cu FSLI,cu tema: “Dimensiunile învăţării“ -mai 2008,
- program de formare cu tema “Managementul calităţii în învăţământul preuniversitar”, organizat împreună cu FSLI;
-    program de formare cu tema: “Tehnici de comunicare” organizat împreună cu FSLI;
-   curs  de formare a liderilor de sindicat,organizat în colaborare cu CCD Bucuresti,cu tema: “Comunicare şi negociere”-septembrie 2008;
-   curs de formare a directorilor si directorilor adjuncti,organizat în colaborare cu CCD Bucureşti şi cu avizul ISMB, cu tema “Management financiar”-februarie 2009
-   curs de formare a liderilor de sindicat, organizat în colaborare cu CCD Bucureşti, cu tema “Management financiar”- 2009-
-   curs de perfecţionare a secretarilor şcolari din unităţile de învăţământ afiliate, organizat în colaborare cu CCD Bucureşti, cu tema “Calitate şi eficienţă în activitatea de secretariat”
-     curs de calificare pentru membrele de sindicat încadrate pe post de spălătoreasă;
-  curs organizat de FSLI, prin proiect POSDRU, cu tema "Asigurarea interna a calitatii"- la care au participat 25 de cadre didactice, membre de sindicat ale SIPR-5, reprezentate ale sindicatului in comisia CEAC din unitatea de invatamant;

          SIPR-5 a achizitionat  şi distribuit tuturor liderilor si conducerii unităţilor de învăţământ afiliate o serie broşuri cu  materiale legislative şi informative, după cum urmează:
- Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de Ramură Învăţământ;
- Contractul Colectiv de Muncă la nivelul I.S.M.B.;
- Legea Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic -reactualizat cu note şi cpmentarii juridice;
- Broşura editată de F.S.L.I. care cuprinde Codul muncii (Legea 53/2003) şi Legea sindicatelor (Legea 54/2003);
- Broşuri INFO-LEX - buletin juridic informativ publicat de departamentul juridic al F.S.L.I.;
-Regulamentul de organiyare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar- comentat şi adnotat,elaborat în colaborare cu Tribuna Invăţământului;
- Ghidul liderului de sindicat, lucrare realizată prin colaborarea cu S.N.E.S Franţa şi  F.S.L.I.;
- Ghid de management financiar pentru directorii de şcoli şi grădiniţe,autor: prof. Ovidiu Măntăluţă;
- Ghidul şcolii-vol.I şi II pentru directori, secretari şi lideri de sindicat ;
- Legea Educaţiei Naţionale (Legea Nr. 1/2011)
- "Ghidul debutantului" brosura editata de FSLI pentru cadrele didactice debutante
- Agenda sindicalistului pentru fiecare membru de sinticat, material care şi-a dovedit utilitatea prin elementele de conţinut;
- SIPR-5 a asigurat si asigură abonamentul la revista săptămânală Tribuna Invăţământului pentru fiecare unitate în care are grupă afiliată;